TCB Publications - Abstract

Jie Zhang, Yuanyuan Yu, Xiuqun Zou, Yaning Du, Qiankun Liang, Mengyao Gong, Yurong He, Junqi Luo, Dandan Wu, Xiaoli Jiang, Matt Sinclair, Emad Tajkhorshid, Hong-Zhuan Chen, Zhaoyuan Hou, Yuejuan Zheng, Lin-Feng Chen, and Xiao-Dong Yang. WSB1/2 target chromatin-bound lysine-methylated RelA for proteasomal degradation and NF-κB termination. Nucleic Acids Research, pp. gkae161, 2024. Published. (PMC: PMC11109945)

Request Full Text

Request Paper

Full Name
Email Address
Institution
Type the number eight in the box